Projekt Súrodenectvo

Projekt Súrodenectvo
Súčasný stav starostlivosti o oslabené deti a mládež na Slovensku  zďaleka nemôžeme pokladať za uspokojivý. V tejto štúdii poukazujeme na možné zlepšenie tejto situácie  prevzatím know-how  z našej partnerskej organizácie The Islandic Sibshops, ktoré v jadre nestojí veľa peňazí, nepotrebuje náročné materiálne zabezpečenie, ani náročnú prípravu trénerov na prácu s týmito deťmi, mládežou. Najmä v čase, kedy rastie nezamestnanosť, kedy v geografických oblastiach s nedostatkom príležitostí aj skromní a manuálne zruční ľudia, s dobrým srdcom sú nevyužití, kedy je tretina absolventov VŠ, SŠ na podpore v nezamestnanosti, so zacvaknutými krídlami, s nemožnosťou založiť si rodinu, získať pôžičky na byt, jeho zariadenie, spoločensky, profesionálne,  osobnostne i eticky  upadajúc.

Prezentujeme holistický a interdisciplinárny prístup. Veď všetko so všetkým súvisí, aj rozvíjanie súcitného srdca, aktívna inklúzia,  realizácia kvalitných a inovatívnych návrhov, ruka v ruke s učením sa pozorovaním, preberaním dobrých praktík,  interkultúrnym učením ako ľudia myslia, cítia, konajú aj v iných častiach sveta. Veď čistota životného prostredia, kvalita nášho života  ide ruka v ruke s vnútornou očistou a konštruktívnym myslením, konaním.

Najviac si ceníme dopad tohto bilaterálneho projektu Všetci na jednej lodi! na Slovensku na mobilizáciu síl aktívnych účastníkov, ktorí prejavili veľký záujem stať sa trénermi,  či už z radov dobrovoľníkov MVO zameraných na pomoc oslabeným, z radov študentov, budúcich psychológov, sociálnych pracovníkov, ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, v chránenej dielni, na školách s integrovanými postihnutými deťmi a ďalších.

img

V tomto štádiu mal krátkodobý bilaterálny projekt zameraný na nadviazanie spolupráce  s islandským partnerom dopad i na sieťovanie s ďalšími organizáciami MVO, so samosprávou, so školami, pripravenými pokračovať v dlhodobej spolupráci v tejto oblasti. Aj keď sa nám podarilo zapojiť do projektu aj média, regionálne televízie,  informovať občanov o prebiehajúcom projekte, chce to pokračovať a rozdúchať verejnú debatu.

Veľký prínos vidíme v získaní informácií o islandskom holistickom modeli starostlivosti o oslabených ľudí a nimi overenom interdisciplinárom prístupe. A tento ich prístup na riešenie problémov  rozširujeme aj v tejto štúdii. Vyjadruje ho motto:

„Poskytujeme servis na báze najlepších poznatkov, ktoré sú nám k dispozícií na základe prepojenia s výskumom a ich odkomunikovaním cez vzdelávanie.“ 

                                                                                Vízia Diagnostického centra v Reykjaviku

 

Každá krajina je odlišná podľa tradícií, politík sociálnej inklúzie, postavenia MVO v spoločnosti,  angažovanosti  MVO, aktivistov, občanov. Dokazujú to aj naše stretnutia, rozhovory,  prípadové štúdie.   Iniciatíva „zdola“ , participácia postihnutých, ich členov rodiny, ktorí vedia najlepšie o špeciálnych potrebách svojho člena, je pre efektívne riešenie sociálnej inklúzie nevyhnutná.

Je potrebné sieťovanie aj s odborníkmi doma i zo zahraničia, univerzitami a výskumnými inštitúciami, aby sa  nové postupy, poznatky, terapie, intervencie aplikovali promptne v praxi, skvalitnili životy všetkých zasiahnutých, celej spoločnosti,  dostali do denného života oslabených ľudí.

Aj v tejto štúdii apelujeme na holistický a interdisciplinárny prístup riešenia problémov sociálnej inklúzie. Poukazujeme na to, že sa to nedarí riešiť politickými zmenami a dohodami, ani peniazmi, ktorých dnešná spoločnosť má omnoho viac než mali naši predkovia. Kľúčovým faktorom je ľudský faktor , obnova hodnôt,  sebakultivácia,  promptná výmena dobrých praktík  s inými a spolupráca s ostatnými aktérmi  pri výbere priorít, metód a stratégií. Netreba voliť dlhú hrboľatú neefektívnu cestu vlastných pokusov a omylov…

Aby sa to podarilo, je potrebné pokračovať v spolupráci s islandským partnerom a prispôsobiť know-how Sibshops na slovenské pomery.

Viac na http://www.siblings.slovindia.sk/

Ďakujeme za podporu nášho projektu
Súvisiace články:
Projekt Krása ukrytá v rozprávkach (25.01.2016)
Projekt Priateľstvo (25.01.2016)