Ayurveda,Yoga,Homeopathy&Well-being of man

Ayurveda,Yoga,Homeopathy&Well-being of man

Nekonvenčná medicína v Európe a vo svete, v Indii (English version below)

30. 1.2021 video-konferencia na Slovensku zameraná na Yoga – Ayurveda – Homeopatia a novú paradigmu „Európa pre ľudí, ich well-being a planétu“,

Dear friends , milí priatelia

tu je link na záznam z konferencie:

here you can watch a video from the conference:

CONFERENCE

And here you can read publication

Cieľom tejto video-konferencie  počas pandémie COVID-19:

Je pomôcť seniorom, zraniteľným skupinám najviac ohrozeným počas pandémie COVID-19 reštartovať sa a udržať si  well-being, spokojnosť.

je premostiť yogu – ayurvédu a homeopatiu, oceniť úsilie cvičiteľov a cvičencov jogy, homeopatov, odborníkov na ayurvédu u nás a pomôcť im začleniť sa do pracovných a výskumných tímov  v Európe, vo svete.

Ide o prípravu na dialóg medzi nekonvenčnou a ortodoxnou medicínou,  na integráciu nekonvenčnej medicíny  zameranú predovšetkým na prevenciu zdravia, ako sa dožiť vysokého veku v zdraví (ayurvéda) s ortodoxnou medicínou, zameranou na liečbu najmä akútnych liečiteľných ochorení a úrazov. 

Unconventional medicine in Europe and in the world, in India

30. 1.2021 video-conference in Slovakia focused on Yoga - Ayurveda – Homeopathy, Healthy diet and the new paradigm "Europe for people, their well-being and the planet",

The aim of this video conference during the COVID-19 pandemic:

• It is to help seniors, vulnerable groups most at risk during the COVID-19 pandemic, to restart and maintain well-being, satisfaction.

• is to bridge yoga - Ayurveda and homeopathy, to appreciate the efforts of yoga practitioners and practitioners, homeopaths, ayurveda experts in our country and to help them integrate into work and research teams in Europe, in the world.

• It is a preparation for a dialogue between unconventional and orthodox medicine, for the integration of unconventional medicine focused primarily on health prevention, how to live to a good old age (ayurveda) with orthodox medicine, focused on the treatment of acute treatable diseases and injuries.

Sviatok svetla, sviatok Diwali

Milí priatelia,

temnota symbolizuje nevedomosť a svetlo predstavuje poznanie. Rozsvietenie svetla symbolizuje zničenie všetkých negatívnych síl (zla, násilia, žiadostivosti, hnevu, závisti, chtivosti, strachu, nespravodlivosti, utrpenia, atď.)  cez poznanie.

Jeden svet – jedna ľudská rodina

Jeden svet – jedna ľudská rodina

Jeden svet – jedna ľudská rodina

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva so sídlom v Piešťanoch od svojho vzniku realizuje celý rad aktivít zameraných na spájanie ľudí rôznych vekových kategórií, národností, kultúr, tradícií, vierovyznaní. Snaží sa tiež o to, aby pochopili múdrosť našich pra-predkov, že je potrebné podporovať monantropizmus – jednu ľudskú rodinu. Tieto myšlienky hlásajú i moderní myslitelia ako napríklad rakúsky psychiater Viktor Frankl, ktorý prežil koncentračný tábor. Aj vďaka nim vznikol monoteizmus – viera v jedného spoločného Boha.

Meditačné sedenie

Meditačné sedenie

Milí priatelia,

v nedeľu 17.7.2016 o 18n h sa stretáme na pravidlenom meditačnom sedení s besedou.

 

Etikoterapia 11

28. november 2016 od 17.00 - 20.00
Etikoterapia cesta k uzdraveniu tela i duše

Ako žiť naplnený, zmysluplný, zdravý, šťastný život s etikoterapiou?
Mgr. Vladimír Červenák

 

Čakry trocha inak

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na prednášku Anky Galovičovej o čakrách.

Cesta zvuku a farieb

Medzinárodný deň jogy v Piešťanoch, v Indii

Milí priatelia,

srdečná vďaka všetkým, ktorí ste prišli na oslavu Medzinárodného dňa jogy do Piešťan. Zároveň veľká vďaka patrí OZ Joga v dennom živote, Om Chating, Jogovej spoločnosti. 
 

Duševný rozvoj v dospelosti

Duševný rozvoj v dospelosti
Kedy: 9. apríl 2018 (po) o 18.00 h.
Kde: Winterova 3, Piešťany
Pod vedením:
PhDr. Anky Galovičovej

Meditačný seminár - Duchovná inteligencia

Slovenské duševné centrum Brahma Kumaris

v spolupráci so

Spoločnosťou Slovensko-indického priateľstva

organizujú: DUCHOVNÝ RETREAT (ústranie)