Duchovná potrava od astronauta kpt. Edgara D. Mitchella

Veda a psychické objavy: preklenutie medzery Capt. Edgar D. Mitchell, astronaut Apollo 14

Hoci som bol vychovaný vo vedeckých kruhoch, tradícii, cítim, že akékoľvek poznanie, ktoré nie je využité pre naše duchovné pozdvihnutie a na osoh ľudstva, je premrhaným poznaním. Niečo objaviť a zasunúť do regála, bez toho, aby sme to zmysluplne využili, nemá cenu. Bol som viac ako 35 rokov vyškolený vo vedeckých disciplínach rovnako ako v kresťanskej tradícii. Na Západe, na rozdiel od Východu, je dvojitosť vedy a náboženstva. Mnohí z nás, ktorí sme si vedomí tejto dichotómie, cítime umelé napätie medzi tým, čo vieme dokázať v materiálnom svete a tým, čo vyciťujeme intuitívne vo vnútornom svete. Ako výsledok toho som strávil väčšinu z mojich 35 rokov profesionálne snahou zrúcať bariéry medzi týmito dvomi súbormi ideí. Ako vyštudovaný vedec a inžinier, vyškolený pilot, námornícky dôstojník a skúšobný pilot, vždy som mal na mysli múdrosť, súbor myšlienok, ktoré by najviac pomohli ľudstvu. 
Capt. Edgar.D. Mitchel , astronaut Apollo 14, sa stal šiestym mužom, ktorý kráčal po Mesiaci, a prvým, ktorý odtiaľto riadil telepatické experimenty. Je zakladateľom inštitútu Noetickej vedy (Institute of Noetic Science), napísal knihu a veľa článkov o rozpínajúcom ľudskom vedomí. Jeho výskum sa zaoberá vyšším ľudským potenciálom a jeho aplikáciou pre zlepšenie ľudskej kondície. Adresa: 319 Clematis St.Suite 805, West Palm Beach, Florida, 33480, U.S.A Začal som skúmať na poli parapsychológie navzdory tomu, že to nebolo možné využiť a neprinášalo to plodné poznanie. Zistil som, že sa to nedalo ľahko zamietnuť, že to neboli bláboly, šarlatánstvo, že niektorí dlhoroční bádatelia týchto tzv. paranormálnych fenoménov boli naozaj výborní vedci. Využívali nástroje vedy, aby uviedli do skutočnosti a napriek prekážkam súbor spoľahlivých poznatkov a prakticky nenapadnuteľných, aj keď boli a sú čas od času napádané. Tento môj záujem ma viedol zrealizovať vlastné výskumy na tomto psychickom poli. Keď som dostal príležitosť vzlietnuť s Apollo l4, som rýchlo pripravil laboratórny experiment, na ktorom J.B. a Lisa Rhyne pracovali 30 rokov. Bol som si vedomý, že by to nemuselo byť nikdy dokázané, preto som sa jednoducho netrápil a požiadal o povolenie viesť to na misii Apollo l4. 

Zložil som radu čísel a použil štandardné symboly, vnútorné symboly parapsychologického lab. : hviezda, kríž, vlnovka, kruh, štvorec. Z Apollo l4 some viedol 4 rôzne vysielania súborov a všetky boli štatisticky úspešné. Šanca, že by boli zopakované tie isté výsledky bola 1: 3000 experimentov. Je do dobrý výsledok, ktorý by rešpektovali v hocijakom laboratóriu. To čo bolo spojené s týmto výskumom, bolo ohromujúce. Keďže sa jednalo o veľmi privátny a osobný experiment, nemal som v úmysle zverejniť ho. Tlač je však dobrým detektívom a citlivci (psychics) sú udivujúco ukecaní. Šiel som do misie Apollo 14 ako pragmatik, vedec – skúšobný pilot, ale tiež s veľkým náboženským pozadím. A cítil som vrodenú tenziu medzi oboma aj intelektuálnu zvedavosť a túžbu ako to rozriešiť tieto dva súbory poznania. Po ukončení misie na lunárnom povrchu a po úspešnom návrate na orbitnú dráhu a spať na Zem, mali sme možnosť si oddýchnuť, premýšľať a zvnútorniť sa.

Boli sme veľmi, veľmi unavení a veľmi, veľmi šťastní, že sme misiu úspešne zvládli, takže tieto podmienky boli ideálne pre to, čo nasledovalo. Pozoroval som vesmír z okna vesmírnej lode, a po prvýkrát som zbadal Zem, tú majestátne modrú a bielu planétu, zachytenú na mnohých fotkách. Ale majestátna krása zachytená na fotkách sa nedá prirovnať so skutočnosťou. Z našej perspektívy sa Zem zdala ako jemne modrý a biely balón oproti neohraničenému, nekonečnému hviezdnej oblohe a uvedomil som si, že to je môj domov. Pri pohrúžení a precítení toho som zrazu začal vnímať expanziu Ja a expanziu vnútorného tela. Bolo to ako keď moje bytie preniklo, spojilo sa a dotklo s večným Ja. A takto som zakúsil na okamih večnú Pravdu. Nedokázal som nič povedať, dokázal som to len zažívať. A v tom okamihu mi bolo jasné, že napätie medzi vedou a filozofiou, medzi materiálnym svetom a duchovným svetom, nebola skutočná dichotómia, dvojitosť. V skutočnosti boli jedno. Je to len otázka zorného uhla, z ktorého sa dívame, čo vytvára oddelenie oboch. 

Vynorilo sa obrovské nadšenie a slastné cítenie, aké som nikdy pred tým nezažil. Náboženská interpretácia by to nazvala náboženským zážitkom. A v psychologickej terminológii to bude vrcholový zážitok (peak experience). Volajte to akokoľvek, vyberte si akúkoľvek terminológiu, bolo to jednoducho centrovanie vo vnútri Ja, počas ktorého sa vedomie rozšírilo a dotklo intímne vesmíru, a do krajnosti a získalo ešte nikdy nezažité poznanie a cítenie. Ako som pokračoval v pozorovaní a kontemplácii na Zem, nasledovalo veľké zúfalstvo, lebo som si uvedomil konečnosť planéty. Veľkí myslitelia mali pravdu, keď razili pojem kozmický koráb Zem. Uvedomil som si, že jediným riešením problémov ľudstva je prebudenie človeka – vhľad do tohto konečného cieľa. Človek si musí uvedomiť vlastné šialenstvo, že je duševne chorý. Jeho nedostatok porozumenia vlastného miesta vo vesmíre, vlastného Ja, etiky a hodnôt mu bráni nájsť pokoj. Keď to raz zistí, potom môže obrátiť pozornosť na riešenie problémov obyvateľstva, zdroje potravín, atď. Tento konečný problém leží vo vnútri každého jedinca. Ako som to zacítil v záblesku, cítil som veľký patos a smútok, aký som nikdy nezažil. Z výšin eufórie, som sa v momente ponoril do hĺbin zúfania. Majestátnosť vesmíru bola v kontraste so slabučkou krehkou planétou s jej obyvateľmi, čo evokovalo zúfanie. Uvedomil som si, že človek necíti svoj osud. A svojím šialeným, nezmyselným , hlúpym správaním sa zaiste skôr správame ako sladkovodné ryby (lemmings) skáčuce do mora než ako inteligentné Božie stvorenia . 

Táto skúsenosť pokračovala nasledujúcich 30 hodín kolísavo medzi výšinami a hlbinami, prerušovaná len mojimi povinnosťami pilotovať vesmírnu loď domov. Po prebrodení sa dolu a defilé po návrate, uvedomil som si, že to, čo sa mi prihodilo, čo som zakúsil, bolo omnoho väčšie než hocijaký psychický fenomén alebo parapsychologická skúsenosť. A bol to začiatok precítiť a klásť si otázky, ktoré prenikajú do jadra osobnosti, do esencie bytia, a ja som nebol schopný zodpovedať tieto otázky. Náboženstvo zlyhalo a neposkytovalo mi uspokojivé interpretácie týchto otázok a zážitkov, viedlo to k vlastným odpovediam. Keď je mi známy stav západného myslenia a kultúry, jediná cesta ako preraziť do stavu vyššieho vedomia a postrčiť západnú vedecky orientovanú myseľ, je použiť nástroje vedy. Možno sa podarí urobiť drobný zárez do veľmi zatuchnutej a puritánskeho západného vedomia. Psychické nástroje parapsychológie môžu byť v tomto procese užitočné. Následkom vlastných skúseností som pomohol založiť centrum pre výskum vedomia, využívajúc pri tom vedecké nástroje, aby sa lepšie demonštrovala pravda podporovaná náboženskými a filozofickými učiteľmi celou históriou. Ľuďom nemožno slúžiť, byť na osoh nijakým systémom, ktorý sa nedrží etických hodnôt a morálky. Svojou vlastnou podstatou veda a technológia nemá túto morálku. Musíme nájsť spôsob, ako využiť nástroje vedy a rozšíriť ich z materiálneho sveta i na veľmi mladú klasickú psychológiu. Musíme ich užiť a vymedziť povahu ja a vedomia. 

Podľa štandardov vedeckého myslenia, je hmota základnou látkou vesmíru a všetko ostatné na nej závisí. Táto teória vedie k tomu, že vedomie a myseľ sú symbolmi a funkciami hmoty. Psychické výskumy dokazujú, že to tak v skutočnosti nemôže byť. Veda hovorí, že prvá tu bola hmota. Náboženstvo a filozofia tvrdenia, že tu bola prvá myseľ. Čo je správne? Môžeme zažiť a môže predvídať, že myseľ je základnejším pojmom a podstatou, nie hmota. Dokiaľ to nebude dokázané, vedecký svet to neprijme. S parapsychologickým výskumom sa demonštrovali mentálne a psychické odvážne výkony.. Veľkí liečitelia mnohých vierovyznaní demonštrovali, že myseľ nad hmotou je veľmi reálne chápanie.. Ak ste v kontrolovaných laboratórnych podmienkach pozorovali psychokinézu -pohyb hmoty, levitáciu, de-materializáciu a rematerializáciu , telepatiu, ozdravenie, sebaozdravenie, a virtuálne všetky fenomény, o ktorých sa hovorí a píše v mystickej literatúre, potom zistíte, že nemôžete vybudovať model vesmíru na princípe hmoty ako primárnej. 

Musíte vybudovať model vesmíru, ktorý trvá na tom, že myseľ je základňa. Ak má človek dominanciu nad hmotou, ako je pravda, ak dokáže manipulovať s hmotou na základe samotnej mentálnej sily, potom je mentálna energia prvotná vo vesmíre. Ale ste si toho vedomí, ako to otriasa storočnými vedeckými tradíciami? Prakticky boli všetky fenomény demonštrované, ale nie postačujúco pre každého. Otázka vo vedeckej znalostnej komunite už nie je, či sú fenomény skutočné. Samozrejmé, že sú. Otázkou je, ako ich napasovať na teóriu, ktorá platí a je súdržná s psychologickými a vedeckými zákonmi, ktoré uznávame, chápeme. Veľa dobrých teoretikov v súčasnosti pracuje na tomto probléme. Rozprávajú o takých veciach ako unifikované (spojené do celku) pole teórií, mikroskopická kvantová mechanika, teória pola vedomia, mnohonásobné vesmíry a zmnožené dimenzie. Očakávame, pravdaže, že existujú aj ďalšie vesmíry prístupné našej vedomej mysli. 

Môžeme ich nazývať iné úrovne vedomia. Ukazuje sa to ako očakávaná realita a vedecké nástroje nám pomáhajú to pochopiť. A už sa urobil pokrok v týchto sférach , prinášajúc nám hmatateľnejšie pochopenie. Môžeme použiť nástroje vedy a vysvetliť idey iných úrovní bytia, zmenených stavov vedomia a iné názory, s ktorými máme také problémy sa ich zmocniť a pochopiť teraz v tomto štádiu.. Musíme sa zahľadieť poriadne do seba a nájsť etiku a morálku, hodnoty , ktoré nám dovolia využiť tieto nástroje na prospech a nie deštrukciu ľudstva. Ak sa dopátrame vo vnútri hodnotového systému , a ním ovládať vlastné životy, sociálne štruktúry a svet naozaj vyplynie z toho. Ak podnietime vo vede rozvoj duševných schopností bez duchovného rozmeru alebo etického systému, vôbec neprinesieme úžitok ľudstvu. My môžeme naozaj objaviť hodnotový systém a aplikovať ho, tak potom namiesto zničenia nášho drobného krehkého kozmického korába Zem, šialeným správaním, dokážeme Zem urobiť ideálnym miestom na život. 

Mitchel má viac rozumu ako my všetci dohromady. Svoje svedectvá už zdeľoval za mlada a nie je sám z pilotov a kozmonautov.  Poznanie bez hraníc

www.sme.sk/c/3992169/stal-na-mesiaci-veri-v-ufo.html

Astronaut Jim P. Dutton v TrenčíneI.diel.
II.diel