Kresťanstvo v Indii

Pozvánka na vernisáž výstavy

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva a Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v Bratislave, Mestom Vrbové a Gymnáziom J. B. Magina Vás pozývajú na vernisáž výstavy Kresťanstvo v Indii, ktorá sa uskutoční v utorok 27. septembra o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom.


V prítomnosti rodičov a priateľov školy výstavu otvoria veľvyslanec Indie J.E. Param Jit Mann, oficiálny zástupca Mesta Vrbové, predsedníčka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva Anna Galovičová, výkonný riaditeľ Fóra náboženstiev sveta - Slovensko Mário Nicolini a riaditeľ gymnázia František Glos. V rámci otvorenia výstavy sa uskutoční hudobný program.

Výstava fotografií približuje málo známu históriu kresťanstva v Indii a pomáha zblížiť oba civilizačné okruhy, kresťanský a hinduistický. Ako spomenul indický učenec a priekopník medzináboženského dialógu Swami Vivekananda vo svojom historickom prejave v roku 1893 na prvom Kongrese náboženstiev sveta v Chicagu, India od nepamäti prichýlila mnohých prenasledovaných velikánov ducha. Patril k nim aj apoštol sv. Tomáš, nazývaný aj apoštolom Indie, ktorý prišiel do Indie r. 52 n.l. a kázal v tejto krajine do r. 72 n.l. Zomrel mučeníckou smrťou na hore Mt. Thomas v Chennai (Madras). Bazilika sv. Tomáša v Chennai patrí medzi tri výnimočné baziliky na svete postavené na pozostatkoch apoštolov (ďalšími sú baziliky sv. Petra v Ríme a sv. Jakuba v Santiago de Compostella). Aj misionárska práca sv. Bartolomeja  a ďalších misionárov je viazaná na Indiu, o čom referujú významný kresťanský učenec, historik a biskup Eusébius zo začiatku 4. storočia, ako aj sv. Jeroným z konca 4. storočia.

Popredný indický fotograf, filmový producent a historik umenia Benoy K. Behl pripravil sériu fotografií z centra kresťanstva v oblasti Goa, kde pôsobil najväčší kresťanský misionár sv. František Xaverský zo Spoločnosti Ježišovej (rád jezuitov). Bol to on, kto z Mylapore priniesol sochu Mylai Matha (Our Lady of Mylapore), Matky z Chennai, pred ktorou trávil dlhé hodiny v modlitbách. Sv. František Xaverský zomrel 3. decembra 1552. Jeho telesné pozostatky, dodnes zázračne nedotknuté, sú uložené v miestnej Bazilike Jezuliatka, ktorá bola postavená r. 1585. Na hlavnom oltáre tejto baziliky je ochranná postava sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Sv. František Xaverský opustil Portugalsko ako apoštolský nuncius r. 1541, aby na žiadosť kráľa Jána III. začal evanjelizovať východnú Indiu a Ďaleký východ. V tom čase tam žilo veľa portugalských katolíkov. Medzi lovcami perál žilo 20 000 kresťanov, ktorých učil, ako sa chrániť pred vykorisťovaním od portugalských obchodníkov. Dňa 12. mája 1662 bol sv. František kanonizovaný ako svätý patrón Goa.

Nájdeme tu aj fotografiu Kostola sv. Františka z Assisi v Goa s obrazom tohto svätca na hlavnom oltári, ako vystupuje nahor k Ježišovi na kríži – a to dodržiavaním troch sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti. Roku 1953 daroval pápež Pius XII. mestu Stará Goa zlatý ruženec ako jasný dôkaz náklonnosti. Je uložený v sakristii baziliky.

Táto výnimočná výstava Behlových fotografií zobrazuje maľby, ktoré sú zriedkavo dostupné verejnosti mimo obyvateľov Goa.  Je výzvou lepšie spoznať kresťanov v Indii a viac sa  dozvedieť o práci, živote a učení apoštolov, ich žiakov a nasledovníkov, ktorých život, podobne ako časti života Ježiša, zostáva pre mnohých z nás zahalený.

Organizátori výstavy vychádzajú z toho, že dialóg je životnou potrebou v dnešnej dobe, poznačenej rastúcim etnickým a náboženským napätím, xenofóbiou a extrémizmom. Skutočný dialóg však musí vyvierať z úcty k druhému. Skutočný  dialóg  musí  byť  zároveň  podporený poznaním.

Výstava Kresťanstvo v Indii je príležitosťou na bližšie poznanie kultúr a náboženstiev a ich vzájomných, často netušených väzieb. Zdieľaná história, spoločné demokratické, kultúrne a náboženské hodnoty otvárajú priestor pre zmysluplný dialóg. Výstava je vkladom do rozširovania poznania a duševných obzorov našich detí a spoluobčanov. Realizuje sa v spolupráci s  učiteľmi, výchovnými a kultúrnymi pracovníkmi, rodičmi, zástupcami mesta a spoločenskými organizáciami podobne, ako konali aj vzdelaní jezuiti po celé stáročia. 

Po otvorení výstavy ponúkame možnosť zrealizovať rozhovor do médií. 

Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva pozoruje a hľadá riešenia pálčivých problémov dneška z dvoch uhlov pohľadu. Z východného, spojeného s Indickým subkontinentom a silným zreteľom na spirituálnu dimenziu človeka, spoločnosti a svetu vôbec. A západného, racionálneho s redukcionistickým prístupom k psychickým javom, spoločnosti a svetu vôbec. Presadzujeme v praxi starý etický princíp „ahimsa“ – nenásilie, neubližovanie živým tvorom. Bez ohľadu na čas, únavu, finančné ocenenie, či nedocenenie, nehľadiac na politické a náboženské presvedčenie, sa venujeme tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom, mládeži, ženám, matkám, zdravotne postihnutým, sociálne slabým, znevýhodneným, azylantom, prisťahovalcom.

PhDr. Anna Galovičová - predsedníčka a zakladateľka Spoločnosti Slovensko - indického priateľstva, 0905602993

Občianske združenie Fórum náboženstiev sveta – Slovensko prostredníctvom diskusných, vzdelávacích a praktických aktivít kultivuje harmóniu medzi náboženskými, duchovnými a kultúrno-civilizačnými spoločenstvami sveta, podporuje ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet. Naším vlajkovým projektom je Stredoeurópske medzináboženské fórum (CEIF), na ktorom sa ľudia stretávajú v dialógu a aktivitách, aby spoločne našli odpovede na najvážnejšie výzvy, ktoré dnes pred ľudstvom stoja. Výstupom z nedávneho fóra CEIF 2016 je Nitrianske vyhlásenie.

 

Kontaktná osoba: Mário Nicolini, výkonný riaditeľ, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko,

tel.: 0948 780 830, email: mario@fwr.sk

 

Materiály na stiahnutie: Pozvánka, Logo SlovIndia, Logo FWR