Ayurveda,Yoga,Homeopathy&Well-being of man

Ayurveda,Yoga,Homeopathy&Well-being of man

Nekonvenčná medicína v Európe a vo svete, v Indii (English version below)

30. 1.2021 video-konferencia na Slovensku zameraná na Yoga – Ayurveda – Homeopatia a novú paradigmu „Európa pre ľudí, ich well-being a planétu“,

Dear friends , milí priatelia

tu je link na záznam z konferencie:

here you can watch a video from the conference:

CONFERENCE

And here you can read publication

Cieľom tejto video-konferencie  počas pandémie COVID-19:

Je pomôcť seniorom, zraniteľným skupinám najviac ohrozeným počas pandémie COVID-19 reštartovať sa a udržať si  well-being, spokojnosť.

je premostiť yogu – ayurvédu a homeopatiu, oceniť úsilie cvičiteľov a cvičencov jogy, homeopatov, odborníkov na ayurvédu u nás a pomôcť im začleniť sa do pracovných a výskumných tímov  v Európe, vo svete.

Ide o prípravu na dialóg medzi nekonvenčnou a ortodoxnou medicínou,  na integráciu nekonvenčnej medicíny  zameranú predovšetkým na prevenciu zdravia, ako sa dožiť vysokého veku v zdraví (ayurvéda) s ortodoxnou medicínou, zameranou na liečbu najmä akútnych liečiteľných ochorení a úrazov. 

Unconventional medicine in Europe and in the world, in India

30. 1.2021 video-conference in Slovakia focused on Yoga - Ayurveda – Homeopathy, Healthy diet and the new paradigm "Europe for people, their well-being and the planet",

The aim of this video conference during the COVID-19 pandemic:

• It is to help seniors, vulnerable groups most at risk during the COVID-19 pandemic, to restart and maintain well-being, satisfaction.

• is to bridge yoga - Ayurveda and homeopathy, to appreciate the efforts of yoga practitioners and practitioners, homeopaths, ayurveda experts in our country and to help them integrate into work and research teams in Europe, in the world.

• It is a preparation for a dialogue between unconventional and orthodox medicine, for the integration of unconventional medicine focused primarily on health prevention, how to live to a good old age (ayurveda) with orthodox medicine, focused on the treatment of acute treatable diseases and injuries.


Priatelia. tu je avizovaná, sľúbená prezentácia RNDr. Soni Ftáčnikovej PhD, president of Slovak Yoga Society and vice president of the Slovak Yoga Association

Publikácia ku konferencii na stiahnutie TU

a TU

Ayurveda

Science of healthy living and Healing

By Dr Kashinath, MD , PhD Assistant professor Central University Rajasthan, Ajmer, India: Prezentácia 

Experti nekonvenčnej medicíny z najprestížnejších univerzít sveta, USA, V.Británie, Európy, referovali o svojich výskumoch v novembri 2019 na medzinárodnej konferencii Yoga – Ayurveda – Homeopatia organizovanej indickou vládou v kongresovou centre pri hlavnom meste Delhi. Tejto konferencie sa zúčastnila aj zástupkyňa Slovenska PhDr. A. Galovičová, priekopníčka jogy na Slovensku, ktorá sa výskumu využitia jogy pre duševný rozvoj človeka venuje vyše 50 rokov. Svoje poznatky obhájila r. 2009 na Katedre psychológie Karlovej univerzity v Prahe, kde obhájila r. 1975 aj diplomovú prácu zameranú na výskum psychologických aspektov jogy.

  • pripraviť pôdu pre základný výskum v oblasti nekonvenčnej medicíny, najmä zameraný na objasnenie mechanizmov ako tieto aktivity účinkujú, vyvolávajúce účinky proklamované cvičencami a ich pozorovaniami. Zosieťovať expertov u nás aj v Európe, vo svete.
  • Oboznámiť ľudí u nás, v Európe, vo svete s  novou paradigmou Európa pre ľudí, ich well-being a planétu, ktorá  je úzko spojená s prevenciou zdravia ,  osvojením si zdravého životného štýlu,  autoekológiou, vnútornou očistou osvojením si psychohygienických návykov.   Posilnením  nekonvenčnej medicíny na Slovensku, v Európe,  pomôžeme ľuďom vedome a aktívne sa zamerať  na prevenciu zdravia a nákazy COVIDOM , zlepšovať koncentračné schopnosti, mindfulness, sebareflexiu a sebadisciplínu.
  •   Pomôcť  Euroobčanom pochopiť zmenu paradigmy a realizovať ju spolu s predstaviteľmi EU inštitúcii, europoslancami, národnými vládami, najmä teraz počas pandémie COVID-19, kedy je dostatok času k sebavzdelávaniu, k odstráneniu zlozvykov a k osvojeniu si nových psycho-hygienických návykov.

Výskumy Európskej komisie COST B 4/European cooperation in the field of scientific and technical research, marec 1999, Európska komisia/ potvrdili, že joga patrí medzi terapie UM /Unconventional Medicine) nekonvenčnej medicíny. V kapitole VII. General Comments – odporučenia, sa uvádza, že je nedostatok výskumov v oblasti nekonvenčnej medicíny. Iba v homeopatii došlo k dohode a spolupráci v oblasti výskumov v Európe /1977/.

Je potrebné systematicky skúmať nekonvenčnú medicínu, tak, aby sa prejavili konkrétne účinky, či už pozitívne alebo negatívne. Požaduje sa zriadiť univerzitné centrá, ktoré sa budú venovať základnému výskumu v tejto oblasti. Treba využiť spoluprácu medzi univerzitami a zástupcami Európskej nekonvenčnej medicíny.

Tieto odporučenia Európskej komisie sú mimoriadne dôležité zrealizovať v čo najkratšom čase v spojitosti s pandémiou COVID-19, ktorá nie je na ústupe, a druhá vlna u nás aj vo svete je omnoho silnejšia ako bola prvá vlna. Naviac koronavírus mutuje a jeho mutácia z Anglicka sa šíri omnoho rýchlejšie. A imunitný systém, ktorý dokážeme pozitívne ovplyvniť osvojením si zdravého životného štýlu, poukazuje na možnosť, najmä u zraniteľnejších skupín, kam seniori patria, aj detí, ktoré nie sú odolné a chránené pred anglickou mutáciou COVIDU.

Konferencie sa zúčastnia aj

Dr. Srivastava

Dr.Kashi Nath

Dr.Prashant Kakoday

Lektori (doteraz potvrdili)

SLOVINDIA vás pozýva na videokonferenciu prostredníctvom aplikácie (programu) ZOOM. Téma: AYURVEDA-YOGA-HOMEOPATIA &WELL-BEING OF MAN

Čas: 30. januára 2021 14:00, časové pásmo: Praha / Bratislava

Pripojte sa pomocou linku (je bez hesla)

Experts of unconventional medicine from the most prestigious universities in the world, the USA, Great Britain and Europe, reported on their research in November 2019 at the international conference Yoga - Ayurveda - Homeopathy organized by the Indian government in the congress center near the capital Delhi. This conference was also attended by the representative of Slovakia PhDr. A. Galovičová, a pioneer of yoga in Slovakia, who has been researching the use of yoga for human mental development for more than 50 years. She defended her findings in 2009 at the Department of Psychology, Charles University in Prague, where she defended 1975 also a diploma thesis focused on the research of psychological aspects of yoga.

• pave the way for basic research in the field of unconventional medicine, in particular to elucidate the mechanisms by which these activities work, producing the effects claimed by the practitioners and their observations. Network experts in our country and in Europe, in the world.

• To acquaint people in our country, in Europe, in the world with the new paradigm Europe for people, their well-being and the planet, which is closely connected with health prevention, adoption of a healthy lifestyle, autoecology, internal cleansing and acquisition of psychohygienic habits. By strengthening unconventional medicine in Slovakia, in Europe, we will help people consciously and actively focus on the prevention of health and infection with COVIDOM, improve concentration skills, mindfulness, self-reflection and self-discipline.

• To help European citizens understand the paradigm shift and implement it together with EU institutions, MEPs, national governments, especially now during the COVID-19 pandemic, when there is enough time for self-education, the removal of bad habits and the acquisition of new psycho-hygienic habits.

Research by the European Commission COST B 4 / European cooperation in the field of scientific and technical research, March 1999, European Commission / confirmed that yoga belongs to the therapies of UM (Unconventional Medicine) of unconventional medicine. In Chapter VII. General Comments - Recommendations states that there is a lack of research in the field of unconventional medicine. Only in homeopathy was there an agreement and cooperation in the field of research in Europe / 1977 /.

Activities need to be carefully structured in systematic programs aimed at elucidating the mechanisms by which these activities work, producing the effects claimed by the trainees and their observations.

Unconventional medicine needs to be systematically examined to show specific effects, whether positive or negative. University centers are required to carry out basic research in this area. Cooperation between universities and representatives of European unconventional medicine should be used.

These recommendations of the European Commission are extremely important to implement in the shortest possible time in connection with the pandemic COVID-19, which is not in decline, and the second wave in our country and in the world is much stronger than the first wave. In addition, the coronavirus mutates and its mutation from England spreads much faster. And the immune system, which we can positively influence by adopting a healthy lifestyle, points to the possibility, especially in the more vulnerable groups to which seniors belong, also in children who are not resistant and protected from the England mutation of COVID.

The conference will also be attended by lecturers (Doctors) from India:

Dr. Srivastava

Dr.Kashi Nath

Dr.Prashant Kakoday

Lecturers (doteraz potvrdili)

SLOVINDIA is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: AYURVEDA-YOGA-HOMEOPATHY & WELL-BEING OF MAN

Time: Jan 30, 2021 02:00 PM Prague / Bratislava (6,30 Indian time)

Join Zoom Meeting 

Meeting ID: 243 172 9836

Naše sídlo spoločnosti:

Na otvorenie pozvánky a objednávky klik TU

Pozvánka s básňou klik TU